Protokoll fört vid den konstituerande stämman för släktföreningen Löwhagen under bildande den 26 augusti 2006 kl 10.00.

Till stämman hade samtliga medlemmar i släkten Löwhagen och Berglund kallats. Kallelsen delgavs samtliga släktmedlemmar i månadsskiftet maj/juni 2006 i samband med anmälan till 2006 års släktmöte. Släktmötet ägde rum den 26 augusti 2006 i Vetlanda församlingshem.

Vid stämman var följande tretton personer närvarande:
Lars-Rune Lingmerth, Elsie Hagberg, Birgitta Eriksson, Kerstin Wilsby, Christina Elander, Anders Elander, Bo Löwhagen, Olle Löwhagen, Dag Löwhagen, Catarina Löwhagen, Carl-Magnus Löwhagen, Börje Löwhagen, Gunnar Löwhagen (gren Josef)

§ 1. Mötet öppnades av Börje Löwhagen som hälsade samtliga välkomna.

§ 2. Till mötesordförande valdes Börje Löwhagen

§ 3. Till mötessekreterare valdes Gunnar Löwhagen (gren Josef)

§ 4. Till justeringsman tillika rösträknare valdes Birgitta Eriksson att tillsammans med
mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Följande fullmakter hade inkommit.

Gren Hanna: Hans, Anne, Birger och Ing-Britt Lingmerth.
Gren Fritz: Birgitta och Birger Löwhagen.
Gren Josef: Anna-Stina och Lotta Löwhagen.
Gren Abel: Magnus och Johan Wilsby, Mattias, Fredrik och Sara Löwhagen.
Gren Greta: Ethel Johansson.
Gren Bertil: Katarina Wedin.
Gren Ivar: Bo, Per, Ulf och Barbro Löwhagen.
Gren Eric: Valdemar Löwhagen.
Gren Berglund: Anders Eriksson.

Summa 21 fullmakter.

Samtliga fullmakter var stödjande för åldermännen Börje och Gunnar Löwhagens förslag att bilda en släktförening.

§ 6. Mötet beslöt enhälligt att bilda Släktföreningen Löwhagen.

§ 7. Beslut om godkännande av föreningens stadgar.

Förslag till stadgar har sedan en längre tid legat på föreningen hemsida www.lowhagen.com.
Mötet beslöt att godkänna stadgarna men med ett undantag. Efter viss diskussion beslöts att stadgarna ändras så att släktmöten ska hållas minst vart femte år.

§ 8. Mötet beslöt att för kommande period fram till nästa släktmöte välja Börje och Gunnar Löwhagen till åldermän och ordförande i släktföreningen.
Till vice ordförande för samma period och inkommande ålderman valdes Lars-Rune Lingmerth.

§ 9. Till grenkontaktmän för kommande period valdes följande personer:

Gren Berglund: Birgitta Eriksson.
Gren Hanna: Lars-Rune Lingmerth.
Gen Fritz: Gunnar Löwhagen.
Gren Abel: Börje Löwhagen.
Gren Greta: Elsie Hagberg.
Gren Bertil: Carl-Magnus Löwhagen.
Gren Eric: Valdemar Löwhagen.
Gren Ivar: Ulf Löwhagen.
Gren Josef: Gunnar Löwhagen.

§ 10. Val av sekreterare och kassör för nästa period.

Till sekreterare valdes Börje Löwhagen och till kassör valdes Gunnar Löwhagen (gren Josef).

§ 11. Val av övriga styrelseledamöter:

Enligt stadgarna ska ägaren till släktgården Löfhagen ingå i styrelsen. Därför invaldes Dag Löwhagen som ledamot i släktföreningens styrelse.

§ 12. Till revisor för nästa period valdes Hasse Welander.

§ 13. Till valberedare för nästa period valdes Olle Löwhagen.

§ 14. Beslut om tidpunkt för nästa släktmöte.

De valda åldermännen fick i uppdrag att kalla till släktmöte år 2011. I första hand ska helgen 3-4 september väljas. I andra hand helgen 27-28 augusti. Tidpunkten är beroende av tillgång till lämplig lokal.

§ 15. Information om debitering av medlemsavgifter:

På uppmaning från mötesordföranden informerade den valde kassören om medlemsavgifterna.
Stadgarna föreskriver att avgiften under nästa period är kr 150:- för familj inklusive hemmavarande barn under 25 år och för övriga kr 100:-.
Släktföreningen har öppnat ett eget plusgiro ( nr. 1016966-2). Under september månad 2006 kommer brev med förtryckt inbetalningskort at skickas ut. Ytterligare inbetalningskort kommer att finnas hos kassören och grenkontaktmännen. Styrelsen får via mejl före årsskiftet av kassören om resp grens läge vad avser inbetalda medlemsavgifter. Förhoppningen är att grenkontaktmännen agerar så att största möjliga anslutning uppnås. Medlemskapet är dock frivilligt. Även de som icke är medlemmar i släktföreningen kommer att inbjuds till släktmöten och kommer självklart att räknas in i släktsammanställningar.
Nästa debitering av medlemsavgift sker efter släktmötet år 2011.
Medlemsutvecklingen kan följas på släktföreningens hemsida.


§ 16. Övriga frågor.

Elsie Hagberg överlämnade två böcker - Nya testamentet och Bok om djurens liv - till Dag Löwhagen. Elsie Hagberg bad att dessa böcker förvaras på gården Löfhagen och där de ska hållas tillgängliga för släkten. (Tack Elsie).
Lars-Rune Lingmerth talade om att han hade böcker som tillhört hans mormor Hanna. Dessa böcker skulle också kunna förvaras på gården Löfhagen.
Carl-Magnus Löwhagen informerade om att han under släktmötet säljer 100 st lotter á kr 5:-.
Vinsterna - 5 honungsburkar - skänks av Carl-Magnus. Intäkterna från lotteriförsäljningen ska oavkortat gå till släktföreningen.
( Lotteriet inbringade kr 500:-. Tack Carl-Magnus)

Mötesordföranden informerade om att styrelsemöten endast kommer att hållas i samband med släktmöten. Mellan släktmöten håller styrelsen kontakt via mejl och telefon

§ 17. Mötesordföranden Börje Löwhagen avslutade mötet .


Vid protokollet
Gunnar Löwhagen.

Protokollet justerat:


Uppsala den 5 september 2006 Strängnäs den 3 september 2006

Birgitta Eriksson
Justeringsman

Börje Löwhagen
Ordförande